Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Proces weryfikacji

Konkurs trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. By gmina mogła wziąć w nim udział, musi zaświadczyć, że na jej terenie w ciągu minionego roku były realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne, że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok (nie ulegało ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego) oraz, że od 2016 roku nie funkcjonował na ich terenie zarząd komisaryczny.

ETAP I (szczegóły)

W pierwszym etapie zainteresowane gminy składają na piśmie deklarację przystąpienia do konkursu oraz wypełniają ankietę konkursową. W ankiecie oprócz informacji o charakterze ekonomicznym gminy, liczbie zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy, dochodach i wydatkach gminy, muszą znaleźć się odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. oferty inwestycyjnej gminy, położenia, dostępności transportowej gminy i infrastruktury technicznej w gminie, zasobach inwestycyjnych gminy - lokalizacji inwestycji, podatków i opłat lokalnych czy systemu wsparcia dla inwestycji i biznesu w gminie. Dodatkowo gminy powinny załączyć dokumentację zawierającą np.: gotowe oferty inwestycyjne lub inne materiały zachęcające do lokalizacji inwestycji w gminie, broszury, foldery itp. Odpowiedzi zawarte w ankiecie są punktowane. Gmina musi uzyskać minimum 72 punkty na 100 możliwych, aby zakwalifikować się do II etapu.

ETAP II (szczegóły)

W trakcie drugiego etapu przeprowadzany jest audyt certyfikacyjny połączony z losowym badaniem inwestorów działających na terenie gminy. Audytorzy konkursu podczas wizytacji we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu sprawdzają wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych oraz mogą prosić o uszczegółowienie danych, udostępnienie dodatkowych informacji, przedłożenie odpowiednich dokumentów. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, organizowane jest również spotkanie z osobami nie będącymi pracownikami gminy - przedstawicielami dostawców mediów (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy itp. Dodatkowym, ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu jest badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy.

Suma ocen (minimum 72 na 100 możliwych) przyznanych, w trakcie II etapu, przez audytorów i inwestorów oraz tych, które uzyskano na podstawie ankiety z I etapu konkursu decyduje o przyznaniu gminie przez Kapitułę Konkursu tytułu, godła promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair Play”.

Tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play”, a także statuetkę Laureata Konkursu dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach organizatorzy przyznają na rok. Zastrzegają sobie również prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu „Gmina Fair Play” w przypadku stwierdzenia zachowania naruszającego idee i cele konkursu.

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

y5lit6